Skip to main contentPoznaj Nas
Witamy w ARION Med sp. z o.o.

ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gorzewie realizuje zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  oraz promocji i ochrony zdrowia w ramach działalności leczniczej zgodnie  z  ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654,  z póź. zmianami ) oraz na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych, które realizowane są zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 j.t.,  z póź. zmianami).

Szpital ARION Med sp. z o.o. w Gorzewie jest jedynym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę medyczną na podstawowym poziomie wszystkim mieszkańcom Powiatu Gostynińskiego, jak również przyjeżdżającym na ten teren Powiatu Turystom.

Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń w zakresie stacjonarnej, doraźnej i ambulatoryjnej specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej – finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnych. Realizując swoje cele Zakład wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia, które obejmują działania medyczne takie, jak:

 • udzielanie świadczeń szpitalnych,
 • udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych,
 • wykonanie zadań edukacyjnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną,
 • transport sanitarny,
 • prowadzenie działalności diagnostycznej,
 • promocja zdrowia.

ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gorzewie zapewnia ciągłe i kompleksowe świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii oraz diagnostyki medycznej w ramach zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszu Zdrowia w rodzajach:

 • leczenie szpitalne,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia w poradniach),
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne),
 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • leczenie stomatologiczne.

Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia są realizowane w trzech przedsiębiorstwach t.j. w Szpitalu w Gorzewie,  Centrum Medycznym w Gorzewie oraz Centrum Medycznym w Gostyninie.

W Szpitalu  realizowane są dwie umowy w rodzaju: leczenie szpitalne oraz rehabilitacja lecznicza, natomiast w Centrum Medycznym w Gorzewie realizowane są umowy w rodzaju:  ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach, podstawowa opieka zdrowotna oraz leczenie stomatologiczne. Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne realizowane są w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gorzewie w ramach podstawowej działalności leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej prowadzi  profilaktykę zdrowotną oraz działania  w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Świadczenia w ramach leczenia szpitalnego są realizowane w Szpitalu w Gorzewie.

Działalność  szpitalna prowadzona jest w ramach opieki stacjonarnej w 9 oddziałach dysponujących 327  łóżkami, w tym 137  łóżkami dla potrzeb rehabilitacji, w systemie całodobowych świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym i planowym. Leczenie obejmuje proces diagnostyczno-terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala do momentu jego wypisu lub zgonu, prowadzony w zakresie leczenia zachowawczego, operacyjnego oraz rehabilitacyjnego.

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
 • Oddział Chirurgii Ogólnej             
 • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Pediatryczny     
 • Rehabilitacja Dziecięca w O/ Pediatrycznym       
 • Oddział Kardiologii         
 • Rehabilitacja Kardiologiczna w O/ Kardiologicznym         
 • Oddział Ginekologiczno- Położniczy (Ginekologia)            
 • Oddział Pulmonologiczny            
 • Rehabilitacja Pulmonologiczna w o/Pulmonologicznym
 • Oddział Neurologii          
 • Rehabilitacja Neurologiczna w O/Neurologicznym          

Hospitalizacja obejmuje kwalifikację do leczenia szpitalnego, badania diagnostyczne, zleconą terapię oraz profilaktykę, pielęgnację i rehabilitację, niezbędne w toku leczenia pacjentów. Ponadto zabezpieczone są inne świadczenia związane z pobytem chorego w szpitalu, w tym także usługi w zakresie transportu sanitarnego.

Pacjentom zapewniamy na odpowiednim poziomie pełną diagnostykę w ramach własnych pracowni diagnostycznych oraz pracowni zewnętrznych w ramach zawartych umów z podwykonawcami. W pierwszej kolejności zapewniamy pomoc osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, a także odpłatnie osobom, które nie są ubezpieczone.

Świadczenia zdrowotne realizowane są w oddziałach zabiegowych tj.: Chirurgicznym, Ginekologiczno – Położniczy (Ginekologia) oraz w oddziałach zachowawczych tj.: Chorób Wewnętrznych, Neurologicznym, Pulmonologicznym, Rehabilitacji, Pediatrycznym, Kardiologicznym  oraz Anestezjologicznym.

Ponadto w Izbie Przyjęć Szpitala udzielane są świadczenia w trybie nagłym - w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia  oraz porady udzielane pacjentom obejmujące świadczenia diagnostyczno - terapeutyczne, na podstawie skierowania niekoniecznie kończące się decyzją o hospitalizacji. Świadczenia zdrowotne udzielane w Izbie Przyjęć są rozliczane w ramach całodobowej gotowości izby przyjęć do udzielania świadczeń według ryczałtu dobowego.

W pracowniach diagnostycznych Szpitala wykonywane są badania dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych i zaopatrywanych ambulatoryjnie w Izbie Przyjęć oraz badania dla pacjentów kierowanych z poradni specjalistycznych, a także przez poradnie innych świadczeniodawców.

Baza diagnostyczna  ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gorzewie składa się z zakładów i pracowni, w których udzielane są świadczenia, obejmujące badania diagnostyczne w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. Zaplecze diagnostyczne znajduje się w Pracownia Echokardiografii, Pracownia EKG metodą Holtera, Pracownia Prób Wysiłkowych, Pracownia  Bronchoskopii, Spirometria, Pracownia EEG, Pracownia USG, Endoskopia oraz Pracownia Tomografii Komputerowej - podwykonawca. Laboratorium-podwykonawca. W przypadku usług diagnostycznych, które nie są wykonywane w ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gorzewie  z uwagi na brak aparatury  wysokospecjalistycznej, zleca się badania podwykonawcom, którzy współpracują w tym zakresie z ARION Med sp. z o.o, na podstawie  zawartych umów.

Świadczenia w ramach działalności rehabilitacji leczniczej realizowane są w warunkach stacjonarnych w Szpitalu  oraz w zakresie działalności ambulatoryjnej w Centrum Medycznym w Gorzewie. Świadczenia rehabilitacyjne w systemie stacjonarnym obejmują:

 • kompleksową rehabilitację ogólnoustrojową dla dorosłych i dla dzieci,
 • rehabilitację neurologiczną,
 • rehabilitację kardiologiczną,
 • rehabilitację pulmonologiczną.

Powyższe zadania realizowane są  w ramach oddziałów szpitalnych o łącznej liczbie  137 łóżek.

Opieka rehabilitacyjna polega na udzielaniu kompleksowych świadczeń mających na celu przywrócenia pełnej sprawności fizycznej lub poziomu możliwego do osiągnięcia przez pacjenta w jego stanie zdrowia, usuwaniu różnych dolegliwości, podejmowaniu działań polegających na zapobieganiu postępowi choroby i jej nawrotom.

Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowana jest także opieka rehabilitacyjna w warunkach ambulatoryjnych  w Centrum Medycznym w Gorzewie tj. w Poradni Rehabilitacyjnej oraz w Dziale Fizjoterapii, gdzie zabezpieczona jest dostępność dla pacjentów również w godzinach popołudniowych tj. do godz. 1800. Dział prowadzi fizjoterapię dla pacjentów wszystkich grup wiekowych, u których wystąpiły dysfunkcje w przebiegu różnych chorób, urazów i uszkodzeń organizmu. Zabiegi wykonywane są  zgodnie z określonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia katalogiem świadczeń w zakresie: fizjoterapii, kinezyterapii i fizykoterapii. Pacjenci korzystają ze specjalistycznych porad lekarskich i zabiegów w celu zapobiegania postępowi i nawrotom choroby, usunięcia różnych dolegliwości i przywracania sprawności fizycznej.

Zadania w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej prowadzone są w ramach  działalności w 16 poradniach i polegają na udzielaniu świadczeń z danej specjalności, osobom które nie wymagają hospitalizacji.

Świadczenia zdrowotne w poradniach obejmują czynności:

 • badanie lekarskie – podmiotowe, przedmiotowe zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,
 • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i innych procedur,
 • ordynowanie koniecznych leków i zlecanie wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi lub środkami medycznymi.

Ponadto lekarze tych poradni kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, orzekają o stanie zdrowia, stosują niezbędną edukację zdrowotną i promocję zachowań prozdrowotnych, udzielając innych niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych właściwych dla danej specjalności.

Pacjenci korzystają z opieki ambulatoryjnej w następujących poradniach:

 • Chirurgicznej
 • Chorób Płuc i Gruźlicy
 • Neurologicznej
 • Dermatologicznej
 • Reumatologicznej
 • Okulistycznej
 • Kardiologicznej
 • Onkologicznej
 • Neonatologicznej
 • Ortopedycznej
 • Ginekologiczno - Położniczej
 • Rehabilitacyjnej
 • Laryngologicznej
 • Medycyny pracy
 • Stomatologicznej
 • Ortodontycznej

Świadczenia stomatologiczne realizowane są w oparciu o gabinety prywatne lekarzy, którzy jako podwykonawcy realizują umowę w tym zakresie.

Zadania w tej dziedzinie wykonywane są w  Poradni Stomatologicznej – ogólnej,  a także w poradniach specjalistycznych tj. Poradni Ortodontycznej.

Przedmiotem działalności w rodzaju leczenie stomatologiczne jest kompleksowe udzielanie świadczeń stomatologicznych objętych - zgodne z przepisami w tym zakresie - wykazem bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, a ponadto wykazem bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Podstawowe świadczenia stomatologiczne realizowane są bezpłatnie dla osób ubezpieczonych, natomiast świadczenia ponadstandardowe są  wykonywane na koszt pacjenta.

Promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną  realizują wszystkie oddziały szpitalne i  poradnie specjalistyczne ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gorzewie. Działalność w tym zakresie polega na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej wśród pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowiu jest jednym z czynników zmniejszającym ryzyko nowych zachorowań oraz wpływa na zmniejszenie liczby zgonów.

Realizacja zadań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej polega m.in. na realizacji tematyki wynikającej ze specyfiki poszczególnych oddziałów oraz poradni, która uwzględniała potrzeby środowiska.

Podstawowym zadaniem i celem pracy jest udzielanie świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych a także rehabilitacyjnych. Aby zrealizować ten główny cel niezbędne jest również realizowanie zadań z zakresu:

 • Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • Wczesnego wykrywania chorób,
 • Analizy stanu zdrowia ludności i bieżącego dostosowywania profilu działalności do potrzeb społeczeństwa,
 • Udzielania świadczeń w zakresie pomocy doraźnej,
 • Prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • Prowadzenie szkoleń wspierających ustawiczny rozwój pracowników,
 • Prowadzenie spraw osobowych i socjalnych, statystyki medycznej, działalności administracyjno- ekonomicznej, obsługi technicznej,
 • Bhp, ochrony p/ pożarowej, działań związanych z obronnością,
 • Stałego podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

Nadrzędnym celem pracowników ARION Med niezależnie od pełnionej w organizacji funkcji i zajmowanego stanowiska jest wspólne dążenie do zapewnienia świadczeń na najwyższym poziomie w ramach dostępnych środków i materiałów, z poszanowaniem praw pracownika i pacjenta.

Zadaniem kadry kierowniczej jest tworzenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W tym celu kierownicy uczestniczą w rekrutacji personelu, ich adaptacji oraz regularnej ocenie pracowniczej, wybierając do swoich zespołów osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz cechach umożliwiających dobrą komunikację z pacjentem.

Zadaniem Dyrekcji jest zapewnienie warunków pracy umożliwiających poszanowanie praw pracownika i człowieka zgodnie z przyjętym ustawodawstwem obowiązującym na terenie RP. Zadaniem pracowników jest przestrzeganie kodeksu etycznego funkcjonującego na terenie przedsiębiorstwa oraz przestrzeganie zapisów ustaw regulujących wykonywanie zawodów medycznych.

Misja

„Z troską o życie i zdrowie naszych pacjentów”

Zespół ARION Med sp. z o.o.

Dla naszych pacjentów

Twoje korzyści

Zyskaj dodatkowe korzyści z dołączenia do grona pacjentów ARION Med sp. z o.o.

Nowoczesny sprzęt medyczny

Poza kadrą medyczną bardzo istotne jest wyposażenie szpitala w nowoczesną aparaturę.

Zawsze dla Ciebie

ARION Med to wyjątkowa firma, na którą składają się miły i zawsze pomocny personel, wykwalifikowana kadra lekarzy, z których każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie.

Certyfikat akredytacji szpitala

Bezpieczny szpital to bezpiezny pacjent.

Centrum Medyczne blisko Ciebie

Posiadamy Centrum Medyczne w Gorzewie, Gostyninie oraz Łęcznej, cały czas się rozwijamy i to jeszcze nie koniec otwartych punktów medycznych.

Certyfikaty

Dla naszych pacjentów

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Naszym Szpitalu oraz w Centrach Medycznych w Gorzewie, Gostyninie oraz Łęcznej.

Trasa - jak dojechać ?

Kliknij na LOGO ARION Med i zobacz trasę jak dojechać do Nas

Transport karetką

Posiadamy karetki medyczne do przewozu pacjentów

Parking

Parking dla pacjentów szpitala oraz centrum medycznego

Izba Przyjęć

Pon. –  Niedz.
Czynna całą dobę

Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
Pon. –  Niedz.
Czynna 18:00 - 08:00

Kruk 5, Gorzewo
09-500 Gostynin
Pawilon 1

“Pierwsze Centrum Medyczne
do którego lubię chodzić.”

Skontaktuj się, aby umówić się już dziś na wizytę!.